કેન્ટન મેળો

કોવિડ-19ને કારણે, સરકારે લગભગ 1 વર્ષની આસપાસ ઑફ-લાઇન કેન્ટન ફેર યોજ્યો ન હતો, 2020માં માત્ર ઑનલાઇન કેન્ટન ફેર યોજાયો હતો.

 

આજકાલ સારા સમાચાર એ છે કે અમે (KENNEDE ELECTRONICS MFG CO LTD) ઑક્ટો.15-ઑક્ટો.19 સુધી ગુઆંગઝૂમાં કેન્ટન મેળામાં હાજરી આપીશું, અમારા બૂથની મુલાકાત લેવા માટે ખૂબ સ્વાગત છે.

 

બૂથ નંબર: લાઇટિંગ બૂથ :2.1A 19-22,1B03-06

હોમ એપ્લાયન્સ બૂથ :4.2G25-26,4.2H03-04

સમય: ઑક્ટો.15-19, 2021

કંપની : KENNEDE ELECTRONICS MFG CO., LTD

કેન્ટન ફેર1કેન્ટન ફેર2કેન્ટન ફેર3કેન્ટન ફેર 4


પોસ્ટનો સમય: ઑક્ટો-12-2021